حضور انجمن سفیر نور در جشنواره فرهنگی ورزشی مهر ماندگار

حضور انجمن سفیر نور در جشنواره فرهنگی ورزشی مهر ماندگار

جشنواره فرهنگی ورزشی مهر ماندگار، پنجشنبه  ۹اسفند ماه ۹۷ در ورزشگاه امیرالمومنین (ملک شهر) برگزار شد ، تعدادی از کودکان (پسر) تحت حمایت انجمن سفیر نور به همراهی برخی از دوستان فعال در انجمن در ورزشگاه حضور یافته، و به رقابت با کودکان سایر انجمن ها پرادختند، و از کودکان  برگزیده تجلیل به عمل آمد. […]

برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی مهر ماندگار

برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی مهر ماندگار

جشنواره ی فرهنگی ورزشی مهر ماندگار، پنجشنبه ۲اسفند ماه در ورزشگاه سلامت منطقه حصه برگزار شد. تعدادی از کودکان (دختر) تحت حمایت انجمن سفیر نور به همراهی برخی از دوستان فعال در انجمن در ورزشگاه حضور یافته، و به رقابت با کودکان سایر انجمن ها پرادختند، و از کودکان  برگزیده تجلیل به عمل آمد. همینطور […]