برگزاری جلسه توجیهی فعالیتهای انجمن

برگزاری جلسه توجیهی فعالیتهای انجمن

در روز دوشنبه، مورخ چهار آبان ماه جلسه توجیهی با حضور اعضای هیئت موسس، اعضای کادر اجرایی و مربیان طرح آموزش سال ۹۳ برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی انجمن توسط دبیر، کمیته ها به معرفی فعالیتهای خود پرداختند.

(بیشتر…)