گزارشی از عملکرد کمیته جذب

در مدت دو ماه گذشته، چند عضو جدید وارد این کمیته شدند و پرونده‌های قدیم و جدید گودکان تحت پوشش، بازبینی شد و برای تعدادی از کودکان، پشتیبان گذاشته شد. در این راستا، برای یکی از کودکان، با پیگیری پشتیبان ان کودک، به طور رایگان عصب کشی دندان انجام شد، که از کمک دکتر هاشمی […]