برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی

انجمن سفیر نور برگزار می نماید : اولین کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباط با کودکان کار و خیابانی مکان : شنبه ۱۰ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۴ دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۸۷ ساعت ۱۵ زمان : تالار روح الامین دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بنام خداوند خوبیها

بنام خداوند خوبیها

گفتم : فالی چند گفت : ۲۰۰ تومان. گفتم : پول خرد ندارم گفت : خوب دو تا بخر چشم هایش عسلی بود و با صورتی ملایم روسری اش، شبیه کسی شده بود و مرا متوقف کرد. معصومیت محض رنگ ها بر آن قامت نشسته بود. شبیه؟! شبیه که بود؟ فرصت نداد در آن ترکیب […]